Napište nám              

Sbírky muzea

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

Sbírky muzea odpovídají svým počtem a charakterem významu středně velkého regionálního muzea,které vzešlo z muzea městského.Muzeum bylo založeno r.1904 z iniciativy muzejního spolku.Ze sbírek tohoto původního muzea pochází široká škála druhů sbírkových předmětů.Většinu tvoří vybavení měšťanské domácnosti, především nábytek, hodiny, obrazy, hudební nástroje, nádobí a náčiní.Další část sbírek tvoří doklady venkovského života na Šumavě, zemědělské nářadí a vybavení venkovských domácností. Méně početné , ale o to významnější jsou sbírky skla, porcelánu, zbraní a numizmatická sbírka.Pro regionální historii je významná sbírka tiskovin, plakátů, pohlednic a fotografií.Nejpozoruhodnější je sbírka střeleckých terčů prachatických ostrostřelců, zpřístupněná v expozici muzea.V expozici máme většinu nejhodnotnějších děl i ukázek dokonalé práce umělecko-řemeslné dovednosti našich předků.                                                   

Sbírky Prachatického muzea

 

Archeologická sbírka sbírka je tvořena archeologickými nálezy získanými převážně z území okresu Prachatice. Chronologicky zahrnuje úsek od paleolitu po novověk. Obsahuje převážně keramické ( zejména zlomky nádob), kamenné, železné a skleněné předměty a zvířecí kosti. 

Sbírka negativů – pocházejí z 20.století a dokumentují město a částečně region.Jedná se o celkové pohledy, lidovou architekturu, budovy, přírodu, památníky, I.-II. svět.válku, místní spolky a slavnosti. 

Sbírka numizmatická – bankovky , odznaky, jettony, medaile, známky (pivní) a stužky.Tyto předměty jsou převážně z období středověku a novověku. 

Sbírka etnografická – řemesla, kuchyňské nářadí, nádobí, náčiní, hudební nástroje, zemědělské nářadí, textil a nábytek z oblasti Prachaticka, Čechy – období 19. – 20.století. 

Sbírka uměleckého řemesla – hodinové strojky, růžence, osvětlovadla, církevní památky, závaží, kříže, zámky, mříže, cínové nádobí a svícny, mosazné modloslužebné nádoby, formy na pečení, měděné a hliněné nádoby. 

Sbírka fotografie , filmy, videozáznamy a jiná média – zahrnuje fotografie z oblasti školství, lid.architektury, zdravotnictví, historických budov, celkových pohledů, kultury, řemesel, spolků, výstavby,  včetně šumavských  i rodinných alb. Z obrazové a zvukové techniky jde převážně o reproduktory, gramofony, hrací skříně, rádia, gramofonové desky,nověji již i datové nosiče.  

Sbírka uměleckoprůmyslové práce - jde především o cylindry, kratiknoty, nádobky na vosk, řetízky ke kapesním hodinám, petrolejové lampy, tulejky, hodiny a  osvětlovadla . 

Sbírka písemností a tisků  - tvoří ji literatura z nejrůznějších oborů např.historie, přírodní vědy, různé místopisy, lexikony, regionální literatura českých i sudetoněmeckých autorů.Tato sbírka obsahuje archiválie rozdělené do skupin  zahrnující  oblast propagace, kultury, hospodářství,přírody, techniky, tělovýchovy, školství, politického vývoje, zdravotnictví  i soukromou korespondenci.Významnou část sbírky tvoří pohlednice . 

Sbírková knihovna – fond sbírkové knihovny obsahuje jednak staré tisky, jde např.o lexikony, kosmografii, slovníky, náboženskou a antickou literaturu. Další část fondu sbírkové knihovny tvoří literatura 19.st z nejrůznějších oborů a literatura regionálních autorů. 

Sbírka další - převážně se zde nachází kamenné a sádrové předměty, železné hole, modely, busty.Datování 1. polovina 20.století.Většina předmětů pochází z Prachaticka a okolí. 

Sbírka výtvarného umění – sbírka výtvarného umění obsahuje obrazy, kresby, grafiky, plastiky, podmalby na skle, střelecké terče, loutky, krucifixy. Sbírkové předměty pocházejí převážně z regionu Prachatic, Prachaticka, Šumavy a Pošumaví, ale v menší míře také z celých Čech a ze zemí bývalé habsburské monarchie. Cenné jsou soubory děl německých malířů ( F. Staeger, H. Nachlinger, T. Watzlawick, K. Aschenbrenner, J. Glöckner atd.) z konce 19. a počátku 20. století. Větší část sbírky vznikla  po 2. světové válce, systematicky se doplňovala díla převážně regionálních umělců (J. Krejsa, J. Boška, C. Chramosta, O. Matoušek, J. Rejžek, J. Sahula, R. Škudla atd.). Přednostně se sbírka obohacuje o díla neškolených autorů (J. Chwala, F. Mottl atd.).  

Sbírka militariasbírkové předměty pocházejí převážně ze střední Evropy, zejména ze zemí bývalé habsburské monarchie. Sbírka dokumentuje převážně období pozdního středověku a novověku od 15. do 20. stol.. Jejím jádrem je tzv. stará sbírka zbraní původního městského muzea v Prachaticích, doplněná po 2. světové válce o jednotlivé sbírkové předměty ze zrušených místních muzeí (např. ve Lhenicích). Po roce 1960 byla sbírka příležitostně doplňována koupěmi, dary i vlastní akviziční činností o další zbraně a především o vojenské doplňky. Přínosem byly i výstavy s vojenskou tématikou, po nichž někteří vystavovatelé své vystavené předměty darovali muzeu ( např. po výstavě Osvobození Prachaticka americkou armádou v roce 1990 nebo Legionáři Prachaticka v roce 2001). Ve sbírce jsou zastoupeny zejména chladné a palné zbraně, zbroj a vojenská ústroj, munice a vojenské doplňky. 

Sbírka jiná – sklo, porcelán a kamenina - jde v převážné většině o dutá skla, malé soubory pak tvoří podmalby na skle, vánoční ozdoby a korálky (páteříky). Nejstarší základ sbírky tvoří předměty, které byly součástí vybavení domácnosti rodiny, v prvních letech muzea pak byla sbírka skla rozšířena zejména různými dary prachatických měšťanů, archeologickými nálezy vlasteneckých badatelů, před druhou světovou válkou byly muzeu věnovány také soubory výrobků šumavských sklářských firem ( především firma Wilhelm Kralik Sohn – Lenora), po druhé světové válce se sbírka skla rozšiřovala zejména formou koupě starších i soudobých skel.
Sbírka obsahuje zhruba z poloviny skleněné předměty šumavské provenience a z poloviny skla různé české provenience, několik předmětů reprezentuje produkci dolnorakouských skláren a několik předmětů je italského a francouzského původu.
Soubor skleněných předmětů šumavské provenience dokumentuje výrobu v regionu od 16. století (páteříky) až po současnost, reprezentativní je zejména produkce 19. a 20. století.
Soubor ostatních skleněných předmětů pak prezentuje typické vybavení měšťanských i lidových domácností od 18. do 20. stol. a jde zde jak o luxusní předměty tak o běžné užitkové sklo. Ve sbírce je i několik zcela unikátních výrobků šumavské provenience. Jde zejména o karafu ze čtyř vrstev skla z doby těsně po roce 1840 z produkce sklárny v Lenoře či irisovanou vázu z doby kolem roku 1920 z okolí Vimperka.